Welcome to our website! How can we help you?

Privacy Policy

Privacy Policy

Adatkezelési szabályzatunkat lejjebb görgetve olvashatja.

A PLASTRADE Packaging Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) kiemelt hangsúlyt fektet a weboldalára (www.plastrade.hu) látogatók, az annak különböző funkcióit felhasználók, az azon keresztül feliratkozók, illetve az általa indított kampányok, nyereményjátékok résztvevői (a továbbiakban: Felhasználó) által rendelkezésre bocsátott személyes adatainak védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, valamint a biztonságos és tisztességes adatkezelésre.
Jelen Adatkezelési Tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) hivatott a Felhasználókkal átláthatóan ismertetni a weboldal használatának okán tárolt, illetve a weboldalon történő hírlevél-feliratkozás során kért és megadott személyes adatok kezelésének célját, jogalapját, módját, időtartamát, az adatvédelmi intézkedéseket, valamint a jogérvényesítés lehetőségeit és a jogorvoslati hatóságok elérhetőségeit.

A Felhasználó a weboldal használatával, illetve a hírlevélszolgáltatásra történő esetleges feliratkozással (mindkettő ingyenes és a Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul) tudomásul veszi és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti a jelen Tájékoztató rendelkezéseit.

A Tájékoztató hatálya kiterjed az Adatkezelőnél folytatott valamennyi – személyes adatokat érintő – számítógépes és kézi adatkezelésre, illetve adatfeldolgozásra, az Adatkezelő valamennyi adatkezelést, adatfeldolgozást végző munkatársára, továbbá az Adatkezelővel szerződéses jogviszonyban álló természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, a velük kötött szerződésben, illetve a titoktartási nyilatkozatban rögzített mértékben.

Jelen Tájékoztató a feliratkozás elválaszthatatlan részét képezi; elolvasásával és elfogadásával a Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az adatkezelő a jelen Tájékoztatóban megjelölt, valamint a feliratkozáskor megadott személyes adatait kezelje. Jelen Tájékoztató a feliratkozási felületen való elfogadásával a Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő részére hírlevelet küldjön. A Felhasználó bármikor kérheti az Adatkezelőtől a tárolt személyes adatai megváltoztatását, illetve azok törlését.

01.   Az Adatkezelő adatai, elérhetőségei

Cégnév: PLASTRADE Packaging Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-383387 | Adószám: 11019318-2-41
Székhely: H-1025 Budapest, Szépvölgyi út 52.
Telefon: +36 1 886 9225 | E-mail cím: plastrade@plastrade.hu | Weboldal címe: http://www.plastrade.hu

02.   Az adatkezelés célja

A Felhasználókra vonatkozó adatok rögzítése és kezelése az alábbi célokat szolgálja:

 • az Adatkezelő weboldalán található szolgáltatások minőségi, valamint a törvényi és számviteli előírásoknak megfelelő nyújtása;
 • kapcsolattartás, tájékoztatás;
 • ügyfélszolgálati tevékenység ellátása;
 • ügyféladat-nyilvántartás folyamatos aktualizálása;
 • nem gazdasági célú hirdetmények kiküldése;
 • a felhasználói élmény fokozása;
 • reklámtartalmú közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresés;
 • nyereményjátékok lebonyolítása;
 • illetéktelenek személyes adatokhoz való hozzáférésének megakadályozása.

Az adatkezelés a fenti célokból is kizárólag a törvényekben meghatározott módon, a célok megvalósulásához szükséges mértékben és ideig, kizárólag azokkal a személyes adatokkal történik, amelyek a fenti célok megvalósulásához elengedhetetlenül szükségesek, illetve a célok elérésére alkalmasak.

03.   Az adatkezelés jogalapja és jogszabályi háttere

Jelen Tájékoztató a Felhasználó önkéntes, határozott, félreérthetetlen és kifejezett hozzájárulásával megadott személyes adatainak az Adatkezelő által történő tárolására és kezelésére vonatkozik, az alábbi jogszabályok értelmében:

 • 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (a továbbiakban: direkt marketing törvény);
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban: elektronikus kereskedelmi törvény);
 • 2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
 • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban: gazdasági reklámtörvény);
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: infótörvény);
 • 2016/679 EU rendelet (2016.04.27. – GDPR) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: Általános Adatvédelmi Rendelet).

A Tájékoztatóban használt adatvédelmi szakkifejezések az infótörvény 3. §-ában meghatározott fogalmak, értelmező rendelkezések (érintett, személyes adat, különleges adat, bűnügyi személyes adat, közérdekű adat, közérdekből nyilvános adat, hozzájárulás, tiltakozás, adatkezelő, adatkezelés, adattovábbítás, nyilvánosságra hozatal, adattörlés, adatmegjelölés, adatzárolás, adatmegsemmisítés, adatfeldolgozás, adatfeldolgozó, adatfelelős, adatközlő, adatállomány, harmadik személy, EGT-állam, harmadik ország, kötelező szervezeti szabályozás, adatvédelmi incidens).

Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen Tájékoztató tartalmát, valamint szavatolja, hogy mindennemű, általa folytatott adatkezelés megfelel a hatályos jogszabályoknak.
Az Adatkezelő fenntartja magának a jelen Tájékoztató egyoldalú, a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő módosításának jogát, azonban az esetleges változtatás(ok)ról köteles a Felhasználót, az általa megadott e-mail címre történő értesítésben, előzetesen tájékoztatni, amelyek visszajelzés (tiltakozás, leiratkozás stb.) hiányában elfogadottnak tekintendők.

A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel. A Felhasználó szavatol azért is, hogy a szolgáltatás során harmadik természetes személyekről megadott, hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez az érintett hozzájárulását jogszerűen beszerezte.

A 14. életévét be nem töltött kiskorú és az egyébként cselekvőképtelen Felhasználó nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást. A 14. életévet betöltött, de 16. életévét még be nem töltött kiskorú, valamint az egyébként korlátozottan cselekvőképes Felhasználó a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy utólagos jóváhagyásával adhat hozzájárulást az adatkezeléshez. A 16. életévét betöltött kiskorú Felhasználó önállóan adhat hozzájárulást; jognyilatkozata érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. A Szolgáltatónak nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát ellenőrizni, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatának tartalmát megismerni, így a Felhasználó, illetve törvényes képviselője szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. A Szolgáltató a törvényes képviselő megfelelő hozzájárulását megadottnak tekinti.

A Felhasználó hozzájárulást adhat személyes adatai reklámtartalmú közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkereséshez való felhasználására, amely hozzájárulás bármikor korlátozás és indoklás nélkül visszavonható az Adatkezelőtől. A Felhasználó az erre vonatkozó hozzájárulást a feliratkozás során külön jelölőnégyzet kipipálásával adhatja meg.
A nyereményjátékokban való részvétellel a Felhasználó/Játékos hozzájárulást ad személyes adatai kezeléséhez, amely adatkezelés részleteit az adott Játék leírása és szabályzata határozza meg.

04.   Az érintettek köre

Jelen Tájékoztató az Adatkezelőn kívül kiterjed mindazon személyekre, akik adatait a jelen Tájékoztató hatálya alá tartozó adatkezelések tartalmazzák, illetve akik jogait vagy jogos érdekeit az adatkezelés érinti, valamint az Adatkezelő weboldalára látogatókra, az annak különböző funkcióit felhasználókra, az azon keresztül feliratkozókra, továbbá az általa indított kampányok, nyereményjátékok résztvevőire.

05.   Az érintettekre vonatkozó adatok és azok forrása

Az online felületen történő regisztráció során a Felhasználó az alábbi személyes adatokat adja meg:

 • vezetéknév és utónév;
 • e-mail cím, illetve nyereményjáték esetén (mobil)telefonszám is.

Az Adatkezelő a Felhasználó által megadott személyes adatok valódiságáért felelősséget nem vállal, azokért kizárólag a Felhasználó felelős.
Amennyiben a személyes adat nem felel meg a valóságnak, illetve a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll, az Adatkezelő helyesbíti azt.

06.   Az adatok kezelésének időtartama

Az Adatkezelő mindaddig kezeli a fenti adatokat, amíg a Felhasználó nem kéri azok törlését, illetve a hírlevélről le nem iratkozik.
A reklámtartalmú közvetlen üzletszerzési és marketing célú megkereséshez adott hozzájárulás az elektronikus levél alján található link útján, továbbá az Adatkezelő e-mail vagy postai címére küldött levélben, bármikor, indoklás nélkül, ingyenesen vonható vissza. A Felhasználó a fentiektől eltérő esetekben – a kötelező adatkezelés kivételével – az Adatkezelő e-mail vagy postai címére küldött levél útján kérheti a személyes adatai törlését.

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatokat, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatokat kizárólag addig kezeli az Adatkezelő, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adatok törlését kizárja.

A Felhasználó személyes adatait az érintett kérelme nélkül is törli az Adatkezelő, amennyiben

 • azok kezelése jogellenes;
 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 • azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte;
 • az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.

Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat – törvény eltérő rendelkezésének hiányában, további külön hozzájárulás nélkül – az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, illetve saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

07.   Adatfeldolgozás

Az Adatkezelő az adatok felvételére, rögzítésére, tárolására, a weboldal üzemeltetése, futtatása, valamint marketing tevékenység végzése céljából Adatfeldolgozókat vesz igénybe, akik az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhatnak, a tudomásukra jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatják fel, kötelesek tárolni és megőrizni, illetve azokkal, saját céljukra adatfeldolgozást nem végezhetnek.

Az Adatkezelő tevékenységéhez az alábbi Adatfeldolgozók közreműködését veszi igénybe:

 • Aigner Iván e.v. (nyilvántartási szám: 50740457; adószám: 67772427-1-41; székhely: 1037 Budapest, Folyondár u. 15/F) | hírlevélküldés, reklám és marketing, webhosting;
 • Facebook Inc. (1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA; https://www.facebook.com) | alkalmazások, tartalommegosztás, nyereményjáték (Facebook);
 • Free Software Foundation Inc. (51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA; https://wordpress.org) | tartalomkezelő és blogrendszer (WordPress);
 • Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) | Google Analytics (webanalitika), Google AdWords (hirdetés-kiszolgálás, remarketing);
 • LinkedIn Ireland Unlimited Company (Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland; https://www.linkedin.com) | szakmai és üzleti közösség (LinkedIn);
 • Rocket Science Group LLC (675 Ponce de Leon Avenue NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA; https://mailchimp.com) | hírlevélküldés (MailChimp);
 • Webonic Kft. (cégjegyzékszám: 07-09-025725; adószám: 25138205-2-07; székhely: 8000 Székesfehérvár, Budai út 14.; https://www.webonic.hu) | webtárhely-szolgáltatás.

08.   Adattovábbítás

Az Adatkezelő a Felhasználó által megadott személyes adatokat harmadik személy számára kizárólag abban az esetben adja ki, amennyiben ahhoz a Felhasználó kifejezetten hozzájárul, illetve amennyiben az Adatkezelőt erre törvény vagy törvény felhatalmazása alapján, más jogszabály kötelezi. Amennyiben a Felhasználó személyes adatainak harmadik személy, illetve hatóság számára történő kiadása válik szükségessé, az Adatkezelő erről a Felhasználót haladéktalanul, e-mailben értesíti.

Az internet világában, a személyhez kötődő információk, a testreszabott kiszolgálás biztosítása érdekében fontos, hogy az Adatkezelő egyedileg tudja azonosítani a Felhasználó szokásait, igényeit. Az anonim azonosítás célja a szolgáltatások minőségének javítása, a weboldal működésének elemzése, valamint a felhasználói szokások, preferenciák megértése (pl. keresések, oldalmegnyitások, gyakran vagy ismétlődően használt funkciók adatainak gyűjtése és követése) a releváns tartalmak és a testre szabható hirdetések megjelenítése érdekében.
A módosított, 2002/58/EC uniós irányelv nyomán, az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 155. § (4) értelmében az Adatkezelő által üzemeltetett weboldalra való látogatáskor, a Felhasználó számítógépén – a Felhasználó kifejezett beleegyezésével, kivéve, ha azok a weboldal vagy az azon elérhető szolgáltatások használathoz elengedhetetlenül szükségesek – cookie-k (magyarul sütik), azaz rövid adatfájlok kerülnek elhelyezésre. Ezek a böngészési élményt teszi kényelmesebbé, valamint a Felhasználó böngészési szokásainak elemzésére alkalmasak (pl. a Felhasználó által megjelölt preferenciák és információk eltárolása, név nélküli adatszolgáltatás harmadik fél számára). A böngésző (Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari stb.) cookie alkalmazása a használt böngésző megfelelő beállításainak kiválasztásával (az adott böngésző Súgó vagy Support részében, valamint angol nyelvű leírás a http://www.aboutcookies.org oldalon) visszautasítható, illetve a cookie-k használata a Felhasználó saját készülékéről törölhető; így azonban a cookie-k által nyújtott kényelmi funkciók nem lesznek használhatóak.

A különböző közösségi oldalakon (pl. Facebook, Google+ stb.) megosztott tartalmak, valamint a külső szolgáltató által üzemeltetett, beágyazott szolgáltatások és alkalmazások esetében az adott közösségi oldal üzemeltetője számít a személyes adatok kezelőjének, ezért saját felhasználási feltételei és adatvédelmi szabályzata vonatkoznak és érvényesek az ilyen jellegű adatkezelésre. Természetesen az Adatkezelő az általa továbbított adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározottak szerint kezeli.
Az Adatkezelő valamely közösségi oldalán elérhető alkalmazás telepítése esetén, a telepítés során, a közösségi oldal üzemeltetője által elérhetővé tett tájékoztatásban meghatározott személyes adatokat bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére a Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján, a közösségi oldal üzemeltetője – angol nyelven általában Privacy Policy vagy Data Policy néven elérhető – adatvédelmi irányelveinek betartása mellett. Amennyiben egy adott alkalmazás jelen Tájékoztatóra utal, az megfelelően irányadó az Adatkezelő adatkezelésére, egyéb esetekben pedig a közösségi oldal által nyújtott szolgáltatáson belüli adatkezelésre (pl. alkalmazás törlése, hozzászólás stb.) a közösségi oldal üzemeltetőjének adatvédelmi irányelvei irányadók. Az alkalmazások törlése az adott közösségi oldal Felhasználói beállításai között kezdeményezhető. Az Adatkezelő valamely közösségi oldalán elérhető nyereményjátékokkal kapcsolatos adatkezelés részleteit mindig az adott játék leírása és szabályzata határozza meg. Az Adatkezelő valamely alkalmazásának törlése nem jelenti a reklámtartalmú közvetlen üzletszerzési, illetve marketingcélú megkeresés küldéséhez adott hozzájárulás visszavonását.

Az Adatkezelő a weboldal működéséhez külső, tevékenységét az Adatkezelőtől függetlenül végző, webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló szolgáltatásokat (Facebook, Google Analytics, Google AdMob, Google AdSense, Google AdWords) nyújtó társaságokat (Facebook Inc. és Google Inc. – a továbbiakban: Külső társaság) vesz igénybe.
A Külső társaság információgyűjtés, illetve a weboldalhasználat elemzésének segítése céljából cookie-kat és web beacont (webjelző) használ. A cookie által tárolt információkat (beleértve a Felhasználó IP-címét) a Külső társaság az Amerikai Egyesült Államokban lévő szerverein tárolja. Törvényi előírás vagy információ-feldolgozási megbízás alapján a Külső társaság a gyűjtött adatokat átadhatja harmadik fél részére. Remarketing keretében a Külső társaság olyan, a Felhasználókat anonim módon nyomon követő cookie-kat helyez el a Felhasználók készülékén, amelyek a Felhasználó online magatartását figyelik, illetve amelyek alapján a Külső társaság a felhasználói magatartáson, érdeklődési körön alapuló reklámot tesz számukra elérhetővé más weboldalakon (a remarketing listák a Felhasználó személyes adatait nem tartalmazzák, személyazonosításra nem alkalmasak). A nyomonkövető cookie lehetővé teszi a Külső társaság számára a Felhasználó azonosítását más weboldalakon is.
A Google adatvédelmi irányelvei és a Facebook adatvédelmi irányelvei az előbbi, kiemelt linkeken, a gyűjtött adatokkal kapcsolatos tevékenységről, a cookie-k letiltásáról, valamint a hirdetések személyre szabásáról további információk a Google cookie szabályzatában és a Facebook cookie szabályzatában érhetőek el.

A cookie beállításokban megadott engedélyei alapján, a Felhasználó az Adatkezelő weboldalának, illetve mobil vagy táblagépes alkalmazásainak használatával önkéntesen, határozottan, félreérthetetlenül és kifejezetten hozzájárul a személyéhez kapcsolódó információk fenti célokból és módon történő hasznosításához. Természetesen lehetősége van mindezen kényelmi funkció igénybevételének mellőzésére, azaz a cookie-k visszautasítására is.

09.   Adatvédelem

Az Adatkezelő egyrészt 24 órás őrzéssel védett, kulccsal zárható telephelyén, másrészt a szerver üzemeltetőivel együtt jelszavas, illetve megfelelő vírusvédelemmel, szükséges technikai, szervezési és szervezeti intézkedésekkel fokozottan ügyel a kezelt adatok és adatállományok biztonságára, megvédve azokat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés, megsemmisítés, véletlen megsemmisülés, sérülés és hozzáférhetetlenné válás ellen.
Az Adatkezelő valamennyi adatkezelést, adatfeldolgozást végző munkatársára, továbbá az Adatkezelővel szerződéses jogviszonyban álló természetes és jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, a velük kötött szerződésben, illetve a titoktartási nyilatkozatban rögzített mértékben kötelezi magát az adattitok megőrzésére.

10.   Tájékoztatás kérése, igényérvényesítés, tiltakozás

A Felhasználó bármikor jogosult az Adatkezelőtől e-mailben vagy postai levélben tájékoztatást kérni és – a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül, közérthető formában – kapni az Adatkezelő által kezelt, illetve az általa megbízott Adatfeldolgozó által feldolgozott, rá vonatkozó személyes adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.
Bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik az Adatkezelőt tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett. Az Adatkezelő a megkereső szerv részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte –, a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat rendelkezésre bocsátja.

A korábban az Adatkezelő részére megadott e-mail címről érkezett tájékoztatási vagy törlési igényt az Adatkezelő a Felhasználótól érkezett igénynek tekinti. Az adatkezelést harmadik személy visszaélésszerű kezdeményezése miatti, valamint egyéb e-mail címről vagy írásban benyújtott igények teljesítésére, a Felhasználó személyazonossága és a személyes adattal fennálló kapcsolata – az Adatkezelő vagy jogszabály által meghatározott módon történő – igazolása mellett van lehetőség.
A Felhasználó halála esetén a halotti anyakönyvi kivonat bemutatásával, illetve másolatának az Adatkezelő e-mail címére történő megküldésével a Felhasználó bármely közeli hozzátartozója, illetve az, akit végrendeleti juttatásban részesített, kérheti – a Felhasználóval fennálló kapcsolatának igazolása mellett – a Felhasználóra vonatkozó adatok törlését.

Az érintett írásban tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen az Adatkezelő elérhetőségein keresztül, ha a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az Adatkezelő, az adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el); a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint törvényben meghatározott egyéb esetben.
Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, illetve annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni, az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében (az értesítést mellőzheti, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti).

11.   Jogérvényesítési lehetőségek

A Felhasználó személyes adatainak kezelésével kapcsolatos, vélt jogsérelem esetén, valamint amennyiben a tiltakozása kapcsán hozott döntéssel nem ért egyet (ez utóbbi közlésétől számított 30 napon belül), bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5; +36 1 391 1400; ugyfelszolgalat@naih.hu) lehet élni.

Amennyiben a személyes adatok kezelésével kapcsolatban bármilyen kérdés merülne fel, az alábbi e-mail címen kaphat tájékoztatást: plastrade@plastrade.hu

Budapest, 2022.01.20.

Papp Zsuzsanna
ügyvezető igazgató

Plastrade HQ

Budapest, Hungary

Subscribe to our newsletter!

Sign up for our newsletter service and be informed about the latest packaging innovations, technology news and product novelties!

English version is coming soon...

We are working on the english version of our new website and it will be available soon. Thank you for your patience!

THANK YOU!

You are now subscribed to our newsletter.

Munkatársaink

Keressen minket bizalommal!

Az alábbi elérhetőségek bármelyikén készséggel az Ön rendelkezésére állunk felmerülő kérdéseivel kapcsolatban!

Mr. Csaba Kerekgyarto

Business Development Manager

Mr. Ivan Aigner

Head of Sales Administration

Mr. Denes Papp

CEO, Sales & Marketing Director

Mrs. Zsuzsanna Papp

Managing Director

Mr. Mate Szekely

Sales & Purchasing Director

Mrs. Emese Viragh

Logistics & Sales Manager

THANK YOU!

Your message has ben sent successfully. Our team will reply to you soon.